Wyniki:
Znaleziono 0
zamknij menu

Pacjent w poradni żywieniowej

Kliknij w wybrany element, aby zapoznać się z najważniejszymi zasadami funkcjonowania poradni żywieniowej.

Etap 2

Kontakt z poradnią

Etap 3

Pierwsza wizyta personelu medycznego

Aby pacjent mógł zostać zarejestrowany do domowego żywienia dojelitowego musi mieć:

 1. założony sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego:

•  zgłębnik nosowo-żołądkowy lub nosowo-jelitowy

•  gastrostomię (PEG) lub jejunostomię (zakładane w szpitalu w ramach zabiegu endoskopowego lub operacyjnego)

 1. skierowanie do Poradni Żywieniowej wystawione przez:

•  lekarza z oddziału szpitalnego, na którym pacjent przebywał

•  lub lekarza POZ

Kliknij i zobacz jak wygląda poprawnie wystawione skierowanie do Poradni Żywieniowej


WAŻNE: W przypadku dzieci młodszych dieta przemysłowa powinna zostać wdrożona podczas pobytu w szpitalu, dlatego w ich przypadku oprócz skierowania, konieczna jest:

  • karta kwalifikacji szpitalnej do żywienia dojelitowego w warunkach domowych
  • lub wypis ze szpitala z wykazaniem ilości i nazwy preparatu diety przemysłowej oraz adnotacją o „kontynuacji żywienia dojelitowego w warunkach domowych dietą przemysłową”

Dzieci starsze rejestrujemy na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania do Poradni Żywieniowej. Karta kwalifikacji szpitalnej nie jest bezwzględnie wymagana.

Lista dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych: Pokaż >>> <<< Zwiń

a) dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

•  druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę,

b) dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

•  druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

c) dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

•  zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

d) dla emerytów i rencistów:

•  legitymacja emeryta lub rencisty,

•  zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),

•  aktualny odcinek emerytury lub renty,

•  aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

•  decyzja z ZUS o przyznaniu zasiłku rehabilitacyjnego

e) dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

•  umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

f) dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:

•  dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia,

•  aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny

g) legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS,

•  w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,

•  w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

h) dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej:

•  decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

•  decyzja z MOPS o przyznaniu zasiłku stałego lub czasowego

i) dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu:

•  poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA;

j) dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym:

•  zaświadczenie z ZUS – do końca okresu pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego.

k) legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa.

•  dokument uprawnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym

l) dla obywatela Ukrainy: kliknij link, aby dowiedzieć się więcej: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy,8157.html

Etap 2

Jeżeli masz założony sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego oraz skierowanie do Poradni Żywieniowej, możesz zarejestrować się u nas w następujący sposób:

 • telefonicznie w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30 – 16.30 pod bezpłatnym numerem 800 800 860,
 • osobiście, wypełniając formularz online po kliknięciu tutaj

Jeśli rejestracja przebiegnie prawidłowo, następnym krokiem będzie kontakt telefoniczny ze strony naszego lekarza w celu umówienia wizyty kwalifikacyjnej w domu pacjenta.

Etap 3

Kolejnym krokiem po zarejestrowaniu danych pacjenta w naszym systemie jest kwalifikacyjna wizyta lekarska oraz pierwsza wizyta pielęgniarska, które odbywają się w domu pacjenta.

Wizyta kwalifikacyjna lekarza:

Podczas pierwszej wizyty lekarz zbierze wywiad na temat stanu zdrowia pacjenta, zweryfikuje dotychczasowy sposób żywienia na podstawie wywiadu i dokumentacji medycznej oraz ułoży plan leczenia żywieniowego, obejmujący:

 • rodzaj, dawkowanie oraz sposób podaży diety przemysłowej, dobranej odpowiednio do potrzeb pacjenta
 • zasady opieki nad dostępem do przewodu pokarmowego oraz plan badań kontrolnych
 • zasady podawania leków, jeśli pacjent je przyjmuje

Celem leczenia żywieniowego jest utrzymanie lub poprawa stanu odżywienia oraz komfortu życia pacjenta.


Zgoda na leczenie

Aby skorzystać ze świadczenia chory lub jego opiekun prawny musi wyrazić pisemną zgodę na żywienie dojelitowe i inne czynności medyczne (jak pobranie badań czy wymianę zgłębnika) podpisując się na specjalnych formularzach podczas pierwszej wizyty lekarskiej. 


Pierwsza wizyta pielęgniarki

Po pierwszej wizycie lekarskiej odbywa się wizyta pielęgniarki, która:

 • przeprowadzi szkolenie chorego lub opiekuna, obejmujące:
  • posługiwanie się sprzętem do żywienia dojelitowego
  • zasady przechowywania i sprawdzania przydatności do użycia diet i sprzętu
  • zasady aseptyki w trakcie podawania diet
  • zasady opieki nad sztucznym dostępem (zgłębnikiem lub przetoką odżywczą)
  • zasady posługiwania się pompą perystaltyczną do żywienia dojelitowego
  • zasady zapobiegania, rozpoznawania i postępowania w przypadku wystąpienia powikłań
  • zasady porozumiewania się z lekarzem prowadzącym i zespołem leczenia żywieniowego w domu
  • zasady odżywiania doustnego (jeżeli możliwe) i podawania innych leków
  • zasady higieny osobistej
  • przekazanie materiałów szkoleniowych. Wersje elektroniczne naszych poradników znajdziesz tutaj
 • pobierze od pacjenta materiał do badań laboratoryjnych

W trakcie pierwszej wizyty oraz kolejnych planowych wizyt kontrolnych pielęgniarka pobiera od pacjenta próbki krwi i moczu do zaleconych przez lekarza prowadzącego badań laboratoryjnych. Jest to niezbędne do oceny stanu pacjenta, ewentualnych zmian w planie leczenia lub jego zakończenia.

Etap 4

Wkrótce po pomyślnej kwalifikacji lekarskiej pacjent może spodziewać się pierwszej dostawy diet i sprzętu do ich podaży wraz z niezbędnymi materiałami opatrunkowymi. Przed wyczerpaniem otrzymanego zapasu zlecimy kolejny transport, czuwając nad nieprzerwanym zaopatrzeniem chorego w potrzebne produkty.

Podczas kolejnych, regularnych wizyt kontrolnych personel medyczny na bieżąco monitoruje stan pacjenta.

 • Lekarz: ocenia jakość wynik leczenia i dokonuje ewentualnych zmian w jego planie, w razie potrzeby ordynuje leki. W przypadku wystąpienia powikłań leczenia żywieniowego, kieruje pacjenta na inne badania specjalistyczne lub hospitalizację.
 • Pielęgniarka: ocenia stan miejscowy dostępu do przewodu pokarmowego, dokonuje pomiarów antropometrycznych oraz pobiera krew i mocz do badań laboratoryjnych zleconych przez lekarza.

Ich wizyty odbywają się, zgodnie z wytycznymi, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, a w razie konieczności możliwa jest wizyta dodatkowa. Jeśli jest taka potrzeba pacjent może telefonicznie skonsultować z lekarzem lub pielęgniarką różne kwestie związane z prowadzonym żywieniem dojelitowym.

Hospitalizacja w trakcie domowego żywienia dojelitowego

W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia powikłań leczenia żywieniowego w domu, uniemożliwiających kontynuację opieki w warunkach domowych, pacjent musi być hospitalizowany na oddziale szpitalnym.

 • hospitalizację pacjenta może zalecić lekarz prowadzący
 • w stanach nagłych należy wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego
 • chory lub opiekun w razie potrzeby zawsze może skontaktować się z naszym lekarzem, pielęgniarką lub dedykowaną infolinią pod numerem 801 358 808
 • o fakcie hospitalizacji zleconej przez innego lekarza należy koniecznie poinformować nasz personel medyczny oraz potwierdzić datę pobytu w szpitalu odpowiadając na otrzymaną od nas wiadomość SMS, według zawartej w niej instrukcji.

„ŚCIEŻKA PACJENTA” W PORADNI ŻYWIENIOWEJ NUTRIMED i PROMEDICA

Zobacz animację opisującą poszczególne kroki.

 

Tarcza ochronna, bezpieczeństwo
Ustawienia prywatności
Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.
Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.